REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

A08.01 - Bồn trộn thí nghiệm

Bồn trộn thí nghiệm. Hệ thống mẫu dùng để nhân rộng các điều kiện sản xuất trên quy mô phòng thí nghiệm và giúp thiết kế và tạo ra các ứng dụng và sản phẩm da mới.

Manufacturers

GOZZINI 1906 TURINI GROUP SRL
Via Arginale Ovest, 33 - P.O. Box 98
56024 SAN DONATO - SAN MINIATO PI
Italy
http://www.gozzini1906.com
info@gozzini1906turinigroup.it
ITALPROGETTI SPA
Via Lungarno Pacinotti, 59/a - C.P. 93
56020 SAN ROMANO PI
Italy
http://www.italprogetti.it
info@italprogetti.it
PAJUSCO TECNOLOGIE SRL
Via della Tecnica, 10/12
36054 MONTEBELLO VICENTINO VI
Italy
http://www.pajusco.com
pajusco@pajusco.com
VALLERO INTERNATIONAL SRL
Via Bordonatto, 4
10080 OGLIANICO TO
Italy
http://www.vallerointernational.com
info@vallerointernational.com

See also: