REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

TECNO 2 SRL OFF. MECC.

C.so Novara, 231
27029 VIGEVANO PV
Italy
Telefono: 
+39 0381 311064
Fax: 
+39 0381 21562

TECNO 2 is a company in Vigevano operating since 1972 in the footwear industry. TECNO 2 produces soles presses, insoles moulding machines, insoles shanks attaching (riveting) machines, and insole assembling machines. The range of TECNO 2 also includes machines for soles production. TECNO 2 also provides technical advice before and after sale.

Video: 

Simac Tanning Tech 2020

Production

Machines and technologies produced
Footwear
B02.02 - Máy đóng dấu
B02.03 - Máy lạng
B02.07 - Máy mạ màu và in
B02.21 - Máy ráp đế
B03.05 - Máy mài viền
B04.07 - Máy ép đế
B06.06 - Máy sử dụng chân đế kim loại
B06.07 - Máy ép tạo phom đế trong
B06.15 – Máy xử lý đế hoàn tất
B06.16 – Máy xử lý thành đế giày
B06.20 - Máy cắt dải, cạnh, thân giày bốt
B07.03 - Máy ép phun vật liệu cao su
B10.08 - Khuôn được định hình trước