REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

OMAV SRL

Via M. Gianolio, 15
27029 VIGEVANO PV
Italy
Telefono: 
+39 0381 83485
Fax: 
+39 0381 83908

OMAV is a company in Vigevano operating for over 60 years in the designing and manufacturing of adhesive application machinery and systems for the shoe making and leather industry. OMAV has a wide range of machine models and different adhesive application systems.

Video: 

Simac Tanning Tech 2020

Production

Machines and technologies produced
Footwear
B02.02 - Máy đóng dấu
B02.11 - Máy ráp mũi giầy
B02.12 - Máy dán phần lót trên
B02.22 - Máy tạo lỗ xỏ dây, đinh tán, móc, vòng
B03.10 - Máy gò phần hông giày
B04.03 - Máy làm bằng và trám keo
B04.04 - Máy làm bằng và trám keo tự động
B05.03 - Máy dập
B05.05 - Máy dán keo
B06.06 - Máy sử dụng chân đế kim loại
B06.18 - Máy xử lý đường viền trên giày
B06.19 - Máy ráp đường viền với đế
B06.20 - Máy cắt dải, cạnh, thân giày bốt
B09.03 - Kệ chứa giầy với lò sấy
B10.07 - Keo
Leather goods
C03.01 - Máy trám keo
C03.03 - Lò sấy khô keo
C05.08 - Keo dán