REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

DAP ITALIA SRL

Via Jhoan Sebastian Bach, 13
20092 CINISELLO BALSAMO MI
Italy
Telefono: 
+39 02 6186001
Fax: 
+39 02 61860044

DAP is a company in Cinisello Balsamo producing industrial sewing machines.

Video: 

Simac Tanning Tech 2019

Production

Machines and technologies produced
Footwear
B04.14 – Máy khâu cạnh giày
B04.15 – Máy khâu đế dạng kim vòng
B04.16 – Máy làm giày Goodyear
B04.17 - Máy ép - đóng gót vào đế giày
Leather goods
C03.05 - Máy may
C03.07 - Máy may chuyên dụng
C03.08 - Máy may tự động