REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

BARRERA SRL

Corso Novara, 229
27029 VIGEVANO PV
Italy
Telefono: 
+39 0381 310713
Fax: 
+39 0381 328742

BARRERA, based in Vigevano, is a young company with 40 years of experience, working in the footwear industry. BARRERA is born for the production of machinery specific for the thermal treatments of shoes, technologically innovative for concept and materials used.

Video: 

Simac Tanning Tech 2018

Production

Machines and technologies produced
Footwear
B03.07 - Máy làm ẩm phần trên và các bộ phận
B03.14 – Máy ửi và cân bằng nhiệt
B03.15 - Máy ủi với nhiệt nóng và con lăn
B04.06 - Máy sấy kích hoạt
B04.08 -Máy làm mát
B04.12 - Máy tháo khuôn
B05.01 - Máy là