REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

A11 - Hóa chất thuộc da

Chuỗi các sản phẩm hóa chất như nguyên liệu, trộn và các công thức tùy chỉnh để ứng dụng trực tiếp vào quá trình thuộc da.

Các sản phẩm phụ trợ hoặc hóa chất được sử dụng trong quá trình sử dụng BEAMHOUSE: bù nước, làm ướt và vôi hóa được hiểu là trạng thái không thay đổi hoặc được lên công thức theo chức năng sử dụng.